Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Klauzula informacyjna 1 – Kontrahenci i partnerzy – Organizacja Dni Otwartych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 2.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : info@zusmiechem.org.pl, pod numerem telefonu 223517658 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

 Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na realizację bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku nowotworów jamy ustnej w Pana / Pani gabinecie - podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan / Pani stroną oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. wystawianie, przyjmowanie oraz przechowywanie faktur i dokumentów księgowych).

 

Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową (np. w przypadku zagubienia lub zniszczenia sprzętu wypożyczonego przez Fundację do badań przesiewowych) – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

 

Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

 

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską itd.). Ponadto Pana / Pani dane (wyłącznie dane kontaktowe) będą udostępniane przez Fundację publicznie, tak aby informacja o organizowanych wspólnie z Panem / Panią bezpłatnych badaniach przesiewowych dotarła do jak największej ilości potencjalnie zainteresowanych osób (np. na stronie internetowej Fundacji, na profilach Fundacji na portalach społecznościowych, w lokalnej prasie oraz w innych lokalnych mediach itd.)

 

Pana / Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na organizację bezpłatnych badań przesiewowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.

Facebook