Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Klauzula informacyjna 4 – podopieczni (chciałbym uzyskać pomoc fundacji)

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 2.

 Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : info@zusmiechem.org.pl, pod numerem telefonu 223517658 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia Panu / Pani przez Fundację pomocy, co obejmuje w szczególności ocenę Pana / Pani sytuacji i zasadności udzielenia pomocy, ustalenie zakresu pomocy, którą powinien Pan / Pani otrzymać, realizacji świadczeń składających się na tę pomoc, ewentualnie ustalenia podmiotu, który jest w stanie zapewnić Panu / Pani niezbędną pomoc i skierowania Pana / Pani do tego podmiotu lub przekazanie jego danych kontaktowych - podstawę prawną przetwarzania Pana / Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu udzielenia niezbędnej pomocy, podjęcia ewentualnej decyzji o jej nieudzieleniu lub cofnięcia przez Pana / Panią zgody na przetwarzanie danych (w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej).

 

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską itd.). Ponadto Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom, które będą mogły udzielić Panu / Pani niezbędnej pomocy (np. lekarze, szpitale, inne placówki medyczne, organy władzy publicznej, inne organizacje pozarządowe itd.).

 

Pana / Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie danych osobowych w związku chęcią uzyskania pomocy Fundacji jest dobrowolne ale konieczne do uzyskania tejże pomocy.

Facebook