Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Klauzula informacyjna 3 – promocja działalności fundacji (jestem zainteresowany działalnością fundacji i chcę być informowany o podejmowanych przez nią inicjatywach)

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej  „Z uśmiechem przez życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 2.

 Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: info@zusmiechem.org.pl, pod numerem telefonu 223517658 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu promocji działalności statutowej Fundacji i informowania o inicjatywach podejmowanych przez Fundację, w tym drogą elektroniczną (np. w postaci newslettera) - podstawę prawną przetwarzania Pana / Pani danych stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ewentualnie niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie promocji swojej działalności statutowej.

 

Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub zgłoszenia przez Pana / Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych do celów promocji działalności Fundacji. Cofnięcie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu są dla Fundacji wiążące.

 

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską itd.).

 

Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby promocji działalności Fundacji, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawa przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana /Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie danych osobowych w celach promocji działalności Fundacji jest dobrowolne.

Facebook

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie 1 % podatku za 2017r. na Fundację "Z uśmiechem przez życie".

Dzięki Państwa wsparciu udało nam się zebrać

4080,20 zł

 

Dziękujemy!